Perusturvalautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Viranhaltijapäätökset

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Kunnan hallintosäännön 32 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja.

Auran kunnan hallintosäännön mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, lautakunnan puheenjohtaja tai lautakunnan esittelijä.

Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan oteta säännössä mainittuja, kunnanjohtajan, toimialapäällikön ja vastuualueen esimiehen ratkaisuvaltaan kuuluvia henkilöstöasioita (mm. vuosilomat, koulutukset).

Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa:

1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä

2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Viranhaltijapäätökset/sosiaalijohtaja

  • Perheohjaajan valinta (asianhallintaohjelma, § 7)
  • Osittainen hoitovapaa (asianhallintaohjelma §:t 8-10): Kotihoidon lähihoitajalle ja sairaanhoitajalle
  • Tehostetun palveluasumisen myöntäminen (sosiaalieffica): § 5, § 6

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen edellä mainitut viranhaltijapäätökset ja päättää otto-oikeuden käyttämisestä päätöksissä, joissa se kuntalain ja hallintosäännön mukaan on mahdollista.

Päätös

Perusturvalautakunta merkitsi edellä olevat viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi, ja päätti ettei se käytä otto-oikeutta päätöksissä, joissa se kuntalain ja hallintosäännön mukaan on mahdollista.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.