Sivistyslautakunta, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajien maksukäytännöt

AurDno-2021-451

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anita Peltonen, Varhaiskasvatuspäällikkö, anita.peltonen@aura.fi

Perustelut

Toimintakauden alussa palvelusesteliasiakkailta on tullut yhteydenottoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen yhdenvertaisuudesta verrattuna kunnallinen palvelu/palvelusetelipavelu. Huoltajat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että Pilke päiväkoti Kurjen palvelusopimuksessa ei mainita yli kymmenen päivän sairauspoissaolon hyvittämiseen ja heinäkuun saa maksuttomaksi vain, jos lapsi on poissa toiminnasta koko heinäkuun.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1§) säädetään kunnan päiväkodissa ja perhepäivähoidossa järjestämästä varhaiskasvatuksesta perittävästä asiakasmaksusta. (4§) Maksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden kaikkina kuukausina ja hän on poissa varhaiskasvatuksesta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten varhaiskasvatuspäivien määrästä, voidaan maksu kuitenkin periä 12 kuukaudelta. Poissaolopäiviä laskettaessa otetaan huomioon etukäteen ilmoitetut poissaolot. (13.7.2018/541)

(9§) Tässä laissa säädetty kuukausittainen maksu peritään myös lapsen tilapäisen poissaolon ajalta.Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen, jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aikana, kyseiseltä kuukaudelta peritään puolet tässä laissa säädetystä kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden maksua ei peritä lainkaan. Maksua ei myöskään saa periä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan. Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei siis suoraan koske yksityistä palveluntuottajaa. Kunnan  varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirjassa kunta suosittelee palvelujen tuottajia perimään asiakkaiden omavastuuosuutta enintään 11 kuukaudelta vuodessa. Samoin suositellaan, että palvelun tuottajat huomioisivat kunnassa käytössä olevan maksuttoman kesäloman (vähintään 8 viikkoa yhtäjaksoisesti sisältäen koko heinäkuun) omavastuuosuuden perinnässä.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 6 § mukaan asiakkaan mielipide palvelusetelin saamisesta tulee ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon silloin, kun kunnassa käytetään palveluseteliä asiakkaan tarvitseman palvelun järjestämiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata hänet kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin.

Tällä hetkellä kunnan palvelusetelituottajia ovat: Pilke päiväkoti Kurki, Kirsikkapäiväkodit (Pöytyällä), Nappulaniitty (Liedossa), Luontopäiväkoti Apila (Ruskolla), Katariinan Vilske (Turussa) ja yksityinen perhepäivähoitaja Kirsi Kulju.

Maksuhyvitysten vertailu

Poissaolon syy Kunta Pilkepäiväkoti Kurki Kirsikkapäiväkodit Nappulaniitty Luontopäiväkoti Apila Katariinan vilske Kirsi Kulju
kesäloma maksuton kuukausi heinäkuussa, jos varhaiskasvatus on alkanut viim edellisen elokuun aikana ja etukäteen ilmoitettuja poissaoloja on vähintään 17, vähintään 8 viikon poissaolo maksuton ko. ajalta poissaolo koko heinäkuun, asiakasmaksua ei peritä kuten kunnalla  

poissaolo 4 vkoa 1.5.-30.9. puolet asiakasmaksusta heinäkuussa

poissaolo 8 vkoa 1.5.-30.9. puolet asiakasmaksusta sekä kesä- että heinäkuussa

Poissaolo vuoden aikana 60 vrk, heinäkuun asiakasmaksu ½ kk-maksusta heinäkuu maksuton
sairaus yli 11 päivän poissaolo, asiakasmaksu ½ kk-maksusta ei hyvitystä kuten kunnalla ei hyvitystä ei hyvitystä ei hyvitystä ei hyvitystä

Omavastuuosuuden periminen asiakkailta on yrityskohtaista. Vain Kirsikkapäiväkodit on noudattanut kunnan suositusta periä omavastuuosuudet kuten kunnallista palvelua käyttävilta perheiltä laskutetaan. Kaikilta osin kuntalaisten tasapuolinen kohtelu ei siis toteudu. Tosiasiallisesti kunnassa ei tällä hetkellä ole mahdollista tarjota kunnallista paikkaa kaikille varhaiskasvatuspaikkaa hakeville lapsille.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tasa-arvoistaminen palveluseteliä käyttävien lasten osalta:

1. Kunta hyväksyy palvelusetelituottajaksi vain yrityksiä, jotka noudattavat sääntökirjan suositusta omavastuuosuuden perimisestä kesän aikana ottaen huomioon myös kahdeksan viikon yhtäjaksoisen poissaolon. Nykyisten palvelusetelituottajien kanssa tulee neuvotella uudesta käytännöstä. Kustannusvaikutusta ei tule.

2. Kunta kompensoi palvelusetelin tuottajille lapsen poissaolon kesäajalta korotetulla palvelusetelillä. Palvelusetelimenot kasvavat.

3. Kunta ostaa varhaiskasvatuspaikat yksityiseltä palveluntuottajalta niille lapsille, joiden huoltajat haluavat lapselleen kunnallisen paikan, eikä kunnan omiin yksiköihin pystytä sijoittamaan ko. lapsia. Tällöin yksityisissä varhaiskasvatuspaikoissa olisi sekä kunnallista palvelua saava että palveluseteliä käyttäviä perheitä.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta päättää, että varhaiskasvatuspäällikkö keskustelee palvelusetelituottajien kanssa yhtenäisen käytännön noudattamisesta tavoitteena kaikkien asiakkaiden tasa-arvoinen kohtelu. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Sivistysjohtaja on keskustellut Pilke Oy:n toimitusjohtajan kanssa palveluseteliasiakkaiden maksukäytännöistä. Kuntaa sitova asiakasmaksulaki ei koske yksityisiä yrityksiä. Kurki-päiväkodissa noudatetaan silti palvelusetelisääntökirjan suosituksia, jotka eivät ole yksiselitteisiä. Kurjesssa  heinäkuu on maksuton vain, jos lapsi on koko heinäkuun poissa.

Kunnan varhaiskasvatuksessa saadaan kaksi kuukautta maksuttomaksi, mikäli yhtäjaksoinen etukäteen ilmoitettu poissaolo kestää vähintään kahdeksan viikkoa sisältäen heinäkuun. Kurjessa vastaavassa tapauksessa toisesta kuukaudesta laskutetaan 50%. Pilke Oy:n arvion mukaan noin 60 asiakasperheestä korkeintaan kymmenen perhettä pitää kesäisin kahdeksan viikon kesäloman. Asiakasmaksu voi olla korkeintaan 288 euroa kuukaudessa. Jos lasketaan kalleimman maksun mukaan kymmenen perheen puolikkaan kuukauden asiakasmaksu, saadaan 1 460 euroa. Em. summalla vuodessa kunta voisi kompensoida kaikille omassa kunnassa varhaiskasvatuspalvelua käyttäville samoin säännöin hyvitettävät kesälomat varhaiskasvatuksen palveluista. Jos kunta kompensoi kaikille Pilke Kurjen asiakkaille myös heinäkuun asiakasmaksun, tulisi tästä kunnalle noin 11 000 euron lasku vuosittain.

Muiden kuntien alueella on tällä hetkellä seitsemän auralaista palveluseteliasiakasta. Eri palvelusetelituottajien noudattamat käytännöt vaihtelevat hieman, mutta jos oletuksena alle 20 % asiakkaista pitää kahdeksan viikon kesäloman, ei hyvitettäviä tapauksia tulisi montaa.

Pilke-päiväkoti Kurjessa ei ole käytössä sairaan lapsen poissaolosta automaattista hyvitystä. Pilke-päiväkodeissa hyvitetään sairaan lapsen asiakasmaksuja tapauskohtaisesti, kun asiakas ottaa asian keskusteluun päiväkodin johtajan kanssa. Käytännössä yli kymmenen päivän sairaspoissaoloja kuukaudessa lapsilla on harvakseltaan. Mikäli hyvitystä ei saisi Kurjesta, kunta voisi hyvittää asiakasmaksun näissä tapauksissa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta päättää, että kunta hyvittää kokeilunomaisesti toimintakaudella 1.8.2021 - 31.7.2022 varhaiskasvatuksen palveluseteliasiakkaille vähintään kahdeksan viikon yhtenäisen poissaolon sekä heinäkuun poissaolon samalla tavoin kuin kunnan palveluissa. Vastaavasti lapsen sairaudesta johtuva yli kymmenen päivän poissaolo voidaan hyvittää kunnan kautta, mikäli palvelusetelituottajan kanssa neuvottelu ei johda tulokseen. Lisäksi lautakunta päättää, että palvelusetelisääntökirja päivitetään yksiselitteisemmäksi tältä osin vielä ennen vuoden vaihdetta.

Päätös

Sanna Laine ehdotti, että kesäkuukaudet touko-, kesä-, heinä- ja elokuu ovat maksuttomia kuukausia auralaisille varhaiskasvatusasiakkaille. Muutoin päätösehdotuksen mukaan. Laura Alikeskikylä ja Hannu Jalava kannattivat ehdotusta.

Lautakunta päätti yksimielisesti, että seuraavaan lautakuntaan valmistellaan kesäkuukausien maksuttomuus tarkemmin päätettäväksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.