Sivistyslautakunta, kokous 19.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kirjaston palveluaikojen muutos

AurDno-2022-69

Valmistelija

  • Ursula Laitakari, ursula.laitakari@aura.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 15.12.2015 § 119 päättänyt Auran kirjaston kesä- ja talviaukioloista seuraavasti:

ma klo 12-19
ti klo 11-18
ke klo 12-19
to klo 9-16
pe klo 11-17.

Yhteensä palvelutunteja on ollut 34 tuntia viikossa. Lisäksi sivistyslautakunta on päättänyt kokouksessaan 21.9.2021 § 79 omatoimiajoista seuraavaa: su-to klo 7-21 ja pe-la klo 7-18.

Auran kirjaston palveluajat (ajat, jolloin henkilökunta on paikalla palvelemassa asiakkaita kirjaston ollessa auki) ovat vuosilta, jolloin kirjastossa oli vakansseja 3,4. Tällä hetkellä vakansseja on 2,5. Puolikas vakanssi on kirjastotoimenjohtaja, jonka työaika jakautuu 50/50 Auran ja Pöytyän kuntien kesken. Auran kirjastossa 100% työntekijöitä on tällä hetkellä kaksi, kirjastonhoitaja ja kirjastovirkailija.

Auran kirjaston henkilöstö on vaihtunut kokonaisuudessaan edeltävien 11 kk aikana. Henkilöstövaihdosten myötä hiljaista tietoa on kadonnut mittava määrä.

Nykyisten palveluaikojen tullessa voimaan ei Auran kirjastossa ole ollut käytössä omatoimikirjaston suomia omatoimisen asioinnin tunteja aamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Palveluajat ovat lisäksi vaihdelleet kesäisin ja talvisin. 

Asiakkaille kaikkein näkyvin osa kirjaston toimintaa on usein edelleen asiakaspalvelutiskissä tapahtuva perustoiminta: lainaaminen, palauttaminen ja aineiston varaaminen. Asiakaspalvelun lisäksi henkilöstön työaika on ollut riittämätön hoitamaan muita kirjaston töitä, joita ovat esimerkiksi aineiston hankkiminen ja tietokantaan rekisteröinti, aineiston muovittaminen ja hyllyttäminen, kouluyhteistyön suunnittelu ja järjestäminen, tapahtumatuotanto, satutuokiot alle kouluikäisille, kirjavinkkaus eri ikäryhmille, ikäihmisten palvelujen tuottaminen, kirjailijavierailujen järjestäminen ja hankesuunnittelu.

Kaikki kirjaston työntekijät noudattavat KVTES-toimistotyöaikaa eli 7h 15 min./päivä, 36,25 h / vko. Nykyisellään kirjasto palvelee neljänä päivänä viikossa 7 tuntia päivässä. Sisätyöaikaa ilman asiakaspäivystystä ja päivystämisen aiheuttamia keskeytyksiä ei jää juuri lainkaan.

Palveluaikojen yhtenäistäminen auttaa myös asiakkaita muistamaan helpommin kirjaston aukioloajat, eikä sesongeittain vaihtuvia talvi-/kesäaukioloaikojen vaihtamista enää tarvittaisi.

Ehdotus uusiksi palveluajoiksi on seuraava:

ma klo 12-19
ti-pe klo 12-17.

Yhteensä palvelutunteja tulee 27 tuntia viikossa.

Nämä palveluajat olisivat voimassa ympärivuotisesti ja astuisivat voimaan 2.5.2022. Omatoiminen asiointi olisi käytössä kuten aiemminkin eli su-to klo 7-21 ja pe-la klo 7-18.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta päättää, että Auran kirjaston palveluajat ovat voimassa ympärivuotisesti maanantaisin klo 12-19 ja tiistaista perjantaihin klo 12-17. Omatoimisen asioinnin ajat pysyvät ennallaan. Muutos astuu voimaan 2.5.2022.

Päätös

Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että torstain palveluaika on 9-16.

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti, että uudet palveluajat ovat 2.5.2022 alkaen seuravat:
maanantai klo 12-19
tiistai - keskiviikko klo 12-17
torstai klo 9-16
perjantai klo 12-17.
Omatoimikirjaston aukioloajat pysyvät ennallaan.

Tiedoksi

Ursula Laitakari, Jaana Ranta-Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Auran kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on  Auran sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 24, 21381 Aura
Käyntiosoite Perkkiönkuja 2, 21380 Aura

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.