Sivistyslautakunta, kokous 19.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kuntalain 410/2015 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti. Kokous voidaan pitää kokonaan etänä ja sähköisesti.

Auran kunnan hallintosäännön 121 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Hallintosäännön 122 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä, kuitenkin viimeistään neljä päivää ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään toimielimen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus, toimielimen päättämällä tavalla. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa (hallintosääntö 133 §). Jos kokousasioita ei ole saatu kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan hallintosäännön 125 §:n mukaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin annettava tieto jatkokokouksesta.

Sivistyslautakunta on päättänyt § 63, 24.8.2021, että esityslista lähetetään toimikaudella 1.8.2021 - 31.5.2025 lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille viimeistään neljä päivää ennen kokousta pääsääntöisesti sähköisesti sekä ylimääräisiin kokouksiin viimeistään kaksi päivää ennen kokousta. Perustellusta syystä kutsu esityslistoineen voidaan toimittaa myös muulla tavoin. Lautakunnan kokous voidaan pitää tarvittaessa sähköisenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.