Sivistyslautakunta, kokous 19.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Pöytäkirjantarkastus

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Hallintosäännön 143 §:n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään. Aiemmin on pöytäkirjojen tarkastamiseksi valittu kussakin kokouksessa varsinaisista jäsenistä tai kokoukseen osallistuvista varajäsenistä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka mahdollisuuksien mukaan edustavat eri puolueita.

Hallintosäännön 142 §:n mukaisesti pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti. 
Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.1.2017 päättänyt pöytäkirjojen sähköisestä tarkastuksesta seuraavaa: ”Pöytäkirjanpitäjä lähettää laatimansa pöytäkirjaluonnoksen sähköpostitse tarkastukseen sekä puheenjohtajalle että valituille pöytäkirjantarkastajille. He hyväksyvät pöytäkirjan mahdollisin muutoksin kokouksen sihteerille osoitetulla sähköpostilla, joka liitetään pöytäkirjaan kunnes se on allekirjoitettu. Pöytäkirja allekirjoitetaan viimeistään seuraavassa kokouksessa ja kuittaus säilytetään siihen asti. Tarvittaessa kuittaukset voidaan liittää myös pöytäkirjaan, jotta voidaan myöhemmin todentaa pöytäkirjan hyväksymispäivä. Tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään nähtävänä kunnan verkkosivulla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.”

Sivistyslautakunta on päättänyt § 64, 24.8.2021, että pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana perjantaina kunnanvirastossa tai kunnanhallituksen hyväksymän sähköisen hyväksymiskäytännön mukaisesti.  Pöytäkirja pidetään nähtävänä tarkastusta seuraavana maanantaina kunnanvirastossa ja kunnan internet-sivulla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastusvuoron mukaisesti. Tarkastusvuorossa ovat Päivi Ryösä ja Juhani Yli-Pohja.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Ryösä ja Juhani Yli-Pohja.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.