Sivistyslautakunta, kokous 19.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Ylituntien rajaaminen

AurDno-2022-143

Valmistelija

  • Taija Marttila, taija.marttila@aura.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta on päättänyt, että opetuksen laadullisista syistä sekä henkilöstön työsuojelullisista syistä koululaitoksen ylituntimäärät rajataan kohtuullisiksi. Yleisesti perusopetuksen kouluissa on rajattu ylituntien määrä yhteen tai kahteen tuntiin viikossa.Tällöin opettajan työmäärä ei kasva kohtuuttomaksi ja valmistelulle, kehittämiselle ja kokeiden korjaamiselle jää aikaa.

Opetusvelvollisuudet vaihtelevat opetettavan aineen mukaan, esimerkiksi äidinkielen opettajalla opetusvelvollisuus on 18. Luokanopettajalla opetusvelvollisuus on 24 tuntia. Tämä perustuu opetustyöhön liittyvään valmisteluun ja muun työn määrään. Siksi ylituntien määrää olisi järkevää tarkastella prosentuaalisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta päättää, että ylituntien määrä voi olla korkeintaan 15 prosenttia opettajan opetusvelvollisuudesta. Samalla lautakunta päättää, että rehtori voi perustellusta syystä poikkeuksellisesti ylittää 15 prosentin rajan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Taija Marttila, opetushenkilöstö

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Auran kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on  Auran sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 24, 21381 Aura
Käyntiosoite Perkkiönkuja 2, 21380 Aura

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.