Vapaa-aikalautakunta, kokous 18.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Vapaa-aikasihteerin rekrytoiminen

AurDno-2021-629

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Miettinen, leena.miettinen@aura.fi

Perustelut

Vapaa-aikasihteeri on irtisanoutunut virastaan 16.11.2021 toimitetulla ilmoituksella. Virka on tällä hetkellä määräaikaisesti täytetty 31.12.2021 saakka. Kunnanhallitus käsittelee vapaa-aikasihteerin täyttöluvan ajalle 1.1.2022-31.12.2022 kokouksessaan 13.12.2022.

Vapaa-aikasihteeri vastaa vapaa-aikalautakunnan alaisesta toiminnasta ja toimii lautakunnan esittelijänä.

Hallintosäännön mukaan vapaa-aikasihteeri päättää

  • taidenäyttelyiden järjestämisestä vapaa-aikalautakunnan ohjeiden mukaisesti ja
  • vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevien tilojen, alueiden ja laitteiden vuokraamisesta ja lainaamisesta.

Kuntasektorilla on käynnissä mittavia muutoksia. Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät pois kunnista hyvinvointalueiden järjestämisvastuulle ja vuonna 2024 työllisyydenhoito siirtyy kokonaan kuntien tehtäväksi. Muutoksiin valmistautuminen on käynnissä myös Auran kunnassa ja mahdollisia hallinnollisiin rakenteisiin liittyviä muutostarpeita kartoitetaan vuoden 2023 aikana. Tehtävien tarkoituksenmukainen organisoiminen ja vakaan kuntatalouden turvaaminen palvelutasoa heikentämättä tulee olla muutosten taustalla. Näillä perusteilla mahdollisiin muutoksiin varautuen vapaa-aikasihteerin virkaa haetaan täytettäväksi määräaikaisena vuodelle 2022. 

Kunnanhallituksen 25.1.2021 § 5 hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kaikki yli kahden viikon palkkauspäätökset tehdään kunnanhallituksessa. Hallintosäännön 41 §:n mukaan lautakunta päättää oman toimialansa itsenäisessä asemassa ja esimiesasemassa olevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnasta.

Määräaikaisen vapaa-aikasihteerin rekrytointi aloitetaan kunnanhallituksen päätöksen jälkeen. Hakuaika päättyy 4.1.2021 klo 15. Valintaryhmä pitää haastattelut 13.1.2022 klo 12.00-16.00. Vapaa-aikalautakunta valitsee kaksi edustajaansa varajäsenineen valintatyöryhmään, jossa kunnan edustajana toimii kunnanjohtaja Terhi Källi. Rekrytoinnin ajan vapaa-aikasihteerin tehtävää hoitaa kunnanjohtaja. Valintapäätös tehdään vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 18.1.2022 klo 17.00.

Ehdotus

Esittelijä

Leena Miettinen, leena.miettinen@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta päättää

1. julistaa vapaa-aikasihteerin määräaikaisen viran haettavaksi ajalle 1.1.2022-31.12.2022;
2. nimetä valintatyöryhmään kaksi vapaa-aikalautakunnan edustajaa, näille
varahenkilöt sekä kunnan edustajaksi kunnanjohtajan;
3. tehdä valintapäätöksen vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 18.1.2022 klo 17.00.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valintatyöryhmään valittiin Lena Müller-Salonen ja Maria Tuominen ja varalle Noora Maanpää.

Valmistelija

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Perustelut

Vapaa-aikalautakunta on kokouksessaan 14.12.2021 § 50 päättänyt julistaa avoimeksi vapaa-aikasihteerin määräaikaisen viran ajalle 1.1. - 31.12.2022. Rekrytoinnin valmistelua varten lautakunta nimesi valintatyöryhmän, johon nimettiin puheenjohtaja Maria Tuominen, Lena Müller-Salonen, kunnanjohtaja Terhi Källi ja varalle Noora Maanpää.

Hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekryssä, TE-hallinnon verkkopalvelussa sekä kunnan verkkosivulla ja sosiaalisen median kanavissa.

Hakuilmoituksen mukaan vapaa-aikasihteerin tehtäväkuvaan kuuluvat kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden organisointi ja kehittäminen, asioiden valmistelu ja esittely vapaa-aikalautakunnalle sekä lautakunnan sihteerinä toimiminen, oman toimintayksikön esimiehen tehtävät, hankkeiden ja tapahtumien suunnittelu ja toteutus. Lisäksi vapaa-aikasihteerin vastuualueisiin kuuluvat virkistysalueen palvelut ja hyvinvointikoordinaattorin tehtävät. Yhteistyötä tehdään eri alan verkostojen kanssa tiiviissä yhteistyössä niin paikallisesti, seutukunnallisesti kuin maakunnallisesti.

Vapaa-aikasihteeri toimii suorana esimiehenä nuorisotyöntekijälle, osa-aikaiselle nuoriso-ohjaajalle, muille tapahtuma- ja toimintokohtaisille osa-aikaisille ohjaajille ja taiteilijoille, kesäkaudella nuorille kesätyöntekijöille ja virkistysalueen aluehoitajalle sekä hanketyöntekijöille.

Vapaa-aikasihteerin työ edellyttää kykyä hallita kokonaisuuksia ja toimia verkostoissa. Tehtävät edellyttävät soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa aikaisempaa tutkintoa. Eduksi katsotaan kokemus esimiestyöstä ja hankehallinnoinnista sekä kuntatyön tuntemus.

Hakuaika virkaan päättyi 5.1.2022. Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui kahdeksan. Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa: Mikko Säylä, Elina Soini, Paula Pehkonen ja Jaana Ranta-aho.

Valintatyöryhmä arvioi hakijoita monipuolisesti hakemusasiakirjojen ja haastattelussa syntyneen kokonaiskuvan perusteella niin tehtävään soveltuvan ansioituneisuuden kuin henkilökohtaisten ominaisuuksien osalta. Valintatyöryhmän yksimielinen näkemys on, että toteutetun kokonaisarvioinnin perusteella vapaa-aikasihteerin määräaikaiseen virkaan tulisi valita Jaana Ranta-aho ja varalle Paula Pehkonen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta päättää valita vapaa-aikasihteerin määräaikaiseen virkaan Jaana Ranta-ahon ja varalle Paula Pehkosen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Auran vapaa-aikalautakunta

Auran kunta

PL 24, Perkkiönkuja 2

21381 AURA

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,  kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,  seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.