Kunnanhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 238 Oikaisuvaatimus

AurDno-2022-473

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen 31.10.2022 kokouksessa päätettyyn asiaan energiansäästöohjelmasta jätettiin oikaisuvaatimus 7.11.2022.
Kokouksessa päätettiin seuraavaa:

  • Henkilöstön käytössä olevat autojen lämmitystolpat tulevat maksullisiksi. Lämmityskausi on 1.12.2022 - 31.3.2023 ja lämmityskauden hinta on 120 euroa/tolppa. Mikäli kiinteistöillä halukkaita lämmitystolppien käyttäjiä on enemmän kuin käytössä olevia tolppia, tolpat arvotaan. Lämmitystolppia saa käyttää auton moottorin ja sisätilan lämmitykseen, ei sähköauton lataukseen. Sähköautojen latauspisteitä on tulossa uuden kunnantalon ja yhtenäiskoulun alueelle 2023.

Oikaisun hakija esittää seuraavaa:

"Haluaisin muutoksen kohtaan: Lämmitystolppia saa käyttää auton moottorin ja sisätilan lämmitykseen, ei sähköauton lataukseen.

Omistan plug-in hybridin, jonka lataustekniikka ei eroa autojen lohko- tai sisätilanlämmittäjistä. Auton lataus käyttää normaalia pistoketta ja latausjännite on 6-10A, joka on sama, mikä lohkolämmittäjissä ja sisätilanlämmittimissä. Virtaa kyseisen plug-in hybridin lataaminen ei vie yhtään enempää kuin perinteisten autojen lämmittämisen, sillä autossa ei ole modernien sähköautojen pikalatausmahdollisuutta.
Toivoisin, että sallitte kyseistä tekniikkaa käyttävien autojen latauksen myös lämmitystolpista, sillä autot ja myös tolpat on teknisesti näin suunniteltu. Tolpissa oleva ajastus tekee kuitenkin lataamisesta ja auton lämmittämisestä myös kestoltaan samanpituisia sähkönkäyttöjaksoja."

Sähköurakoitsija on käynyt katselmoimassa kunnan lämmitystolppia. Osa on rikki ja rikkinäisten tilalle voidaan asentaa EVPIKE PRO -mallinen latausasema, jota voidaan käyttää myös sähköauton lataukseen. Vaihtotarve on 5 kpl ja kustannusarvio noin 2000 €. Latausasemassa on sähkömittari, jonka perusteella voidaan laskuttaa sähkön käytöstä todellisen kulutuksen mukaan. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää

  1. hyväksyä oikaisuvaatimuksen edellä selosteessa esitetyin perustein ja
  2. muuttaa aiempaa linjausta sähkötolppien käytöstä siten, että sähköautojen lataus on sallittu latausasemaksi päivitettävillä tolpilla päivitystyön valmistuttua.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kyseisten latausasemien (5 kpl) käytön hinnoittelu on kaksiosainen seuraavasti:

  • perusmaksu 40 euroa/vuosi sekä
  • sähkö käytön mukaan 30 snt/kWh.
  • Laskutus puolivuosittain.

 

Tiedoksi

OIkaisuvaatimuksen tekijä, taloustoimisto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

-se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

-kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

-päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

-päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

-päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU    

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, 20100 TURKU                            

Sähköpostiosoite: turun.hao(at)oikeus.fi

Puhelinnumero: 029 56 42410

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

-päätös, johon haetaan muutosta

-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

-perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

-päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA      

Käyntiosoite: Perkkiönkuja 2 AURA 

Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi    

Puhelinnumero: 02-486430             

Kirjaamon aukioloaika on ma – to klo 8 – 16 ja pe 8 – 14.45.