Kunnanhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 230 Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin taseen yli- ja alijäämien käsittely

AurDno-2022-474

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuk­sen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanos­ta annetun lain 20 §:n (Sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien siir­täminen hyvinvointialueille) mukaan "Erikoissairaanhoitolain 7 §:ssä mainittujen sairaanhoitopiirien kuntayhtymät sekä kehitysvammais­ten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 6 §:n 1 momentissa tar­koitetut erityishuoltopiirit siirretään varoineen ja velkoineen sekä si­toumuksineen hyvinvointialueille 1 päivänä tammikuuta 2023".

Edelleen saman lain 33 §:ssä (Kuntayhtymän taseeseen kertyneet ali- ja ylijäämät) säädetään seuraavasti: "Edellä 20 §:ssä tarkoitettu­jen kuntayhtymien ja HUS-sairaanhoitopiirin jäsenkuntien on katetta­va kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä kuntalain (410/2015) säännösten mukaisesti ennen kuntayhtymän siirtämistä hyvinvointi­alueelle ja HUS-yhtymään. Taseeseen kertyneen yliiäämän käsitte­lystä kuntayhtvmän iäsenkunnat päättävät kuntavhtymän perusso­pimuksen mukaisesti."

Kyseisen lain hallituksen esityksessä (HE 241/2020) todetaan edel­leen kyseisen 33 §:n pykälän perusteluina seuraavasti: "Kuntayhty­män taseeseen kertyneet ali- ja ylijäämät. Pykälässä säädettäisiin kuntayhtymien ali- ja ylijäämien käsittelystä ennen hyvinvointialueelle siirtämistä. Kuntalain 117 §:n mukaan kuntayhtymän jäsenkunnat vastaavat kuntayhtymän sellaisten menojen rahoituksesta, joita ei muuten saada katetuiksi, siten kuin kuntien välisestä vastuunjaosta on kuntayhtymän perussopimuksessa sovittu. Edellä 20 §:ssä tarkoi­tettujen kuntayhtymien jäsenkuntien sekä HUS-sairaanhoitopiirin jä­senkuntien olisi pykälän mukaan katettava kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä ennen kuntayhtymän siirtämistä hyvinvointialueelle tai HUS-yhtymään. Mahdollinen alijäämä tulisi siten olla katettuna kuntayhtymän viimeisessä, vuodelta 2022 laadittavassa tilinpäätöksessä. Mikäli hyvinvointialueelle siirtyvän kuntayhtymän taseeseen on kertynyt ylijäämiä. Jäsenkunnilla olisi mahdollisuus päättää yliiää­män käsittelystä kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti ennen kuntayhtymän siirtämistä hyvinvointialueelle".

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin perussopimuksen 6 §:n (Jäsen­kuntien osuudet varoista ja vastuu veloista ja velvoitteista) mukaan "jäsenkuntien osuuskunta yhtymän varoihin ja vastuu veloista ja vel­voitteista määräytyvät peruspääomaosuuksien suhteessa".

Edellä todettu merkitsee sitä, että kuntayhtymän jäsenkuntien tulee lakisääteisesti kattaa kuntayhtymän mahdollinen alijäämä, eivätkä jäsenkunnat voi tämän osalta päättää toisin. Sen sijaan mahdollinen ylijäämä siirtyy ilman erillistä jäsenkuntien päätöstä hyvinvointialueel­le 20 §:ssä säädetyn mukaisesti. Mikäli jäsenkunnat katsovat tarkoi­tuksenmukaiseksi päättää kuntayhtymän taseeseen kertyneen mah­dollisen ylijäämän palautuksesta jäsenkunnille, tulisi niiden tehdä 31.12.2022 mennessä päätös ylijäämän palautuksesta jäsenkunnille noudattaen perussopimuksen 6 §:ssä säädettyä määräystä jäsen­kunnan osuudesta kuntayhtymän varoihin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää Auran kunnan puolesta esittää, että mikäli Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirillä on taseessa kertynyttä ylijäämää, jaetaan se osakaskunnille perussopimuksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.