Kunnanhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 235 YT-menettely henkilöstön siirrosta hyvinvointialueelle

AurDno-2022-346

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuksessa hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä alueellaan ja on järjestämisvastuussa asukkaidensa sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimen järjestämisestä (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021 ja Laki pelastustoimen järjestämisestä 613/2021).

Uudistuksen toimeenpanosta säädetään erillisessä toimeenpanolaissa (Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 616/2021). Laissa todetaan henkilöstön asemasta seuraavaa:

 18 § Henkilöstön asema

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään.

Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä.

Jos tämän lain 29 §:n perusteella yksityisen palvelutuottajan kanssa tehty ostopalvelusopimus on mitätön tai hyvinvointialue irtisanoo ostopalvelusopimuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ja edellä 2 momentissa tarkoitettuja tukitehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy sopimuksen päätyttyä liikkeenluovutuksena hyvinvointialueelle, jos henkilöstöä on aiemmin ostopalvelusopimuksen perusteella siirtynyt ostopalvelutuottajan palvelukseen.

Liikkeen luovutusta koskevat normit ovat liikkeenluovutusdirektiivi (2001/23/EY), työsopimuslaki, laki kunnallisesta ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (11.4.2003/304) sekä laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella. 

Työsopimuslain 1 luvun 10 §:n 1 momentin mukaan työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Saman pykälän 2 momentin mukaan liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle. 

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijalain 25 § todetaan, että työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan kunnan, kuntayhtymän, hyvinvointialueen tai hyvinvointiyhtymän toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Saman pykälän 1 momentissa tarkoitetussa luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista virkasuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle omistajalle tai haltijalle. Ennen luovutusta erääntyneestä palkka- tai muusta virkasuhteesta johtuvasta saatavasta vastaavat luovuttaja ja luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti. Luovuttaja on kuitenkin luovutuksensaajalle vastuussa ennen luovutusta erääntyneestä saatavasta, jollei muuta ole sovittu. Luovutuksensaaja on velvollinen noudattamaan luovutushetkellä voimassa olleen virkaehtosopimuksen määräyksiä kuten työehtosopimuslain (436/1946) 5 §:ssä säädetään. 

Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella mukaisesti liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan on selvitettävä niille henkilöstön edustajille, joiden edustamia työntekijöitä luovutus koskee: 

1) luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta; 

2) luovutuksen syyt; 

3) luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset; sekä 

4) suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet. 

Luovuttajan on annettava hallussaan olevat edellä tarkoitetut tiedot henkilöstön edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteuttamista. Luovutuksensaajan on annettava 1 momentissa mainitut tiedot henkilöstön edustajille viimeistään viikon kuluttua luovutuksen toteutumisesta. 

Lähtökohtaisesti liikkeen luovutuksessa luovuttaja vastaa siirtyvien henkilöiden palkka- ja muista työsuhteeseen liittyvistä saatavista, lomakorvauksista, lomapalkasta, lomarahasta, ylityö- ja muista mahdollisista työaikakorvauksista, eläke- ja sosiaaliturva- yms. maksuista, siltä osin kuin ne kohdistuvat ja perustuvat aikaan ennen luovutushetkeä, ellei toisin sovita. Tätä periaatetta noudatetaan tässäkin liikkeen luovutuksessa. 

Liikkeen luovutuksen piiriin kuuluvat lain määrittelemä henkilöstö (liite 1), yhteensä 35 henkilöä. Liikkeen luovutuksen yhteydessä hyväksytään henkilöstön siirtosuunnitelma (liite 2).

Liikkeen luovutusta, sen ajankohtaa, syitä ja henkilöstövaikutuksia on käsitelty kunnan yhteistoimintakokouksessa kevään 2022 aikana. Hallintosäännön 35 §:n mukaisesti kunnanhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat kunnan liiketoiminnan luovuttamista kolmannelle. Asiaa tullaan käsittelemään hallituksen kokouksessa  7.11.2022.

Aluehallitus tulee käsittelemään asiaa kokouksessaan 15.11.2022.

Liikkeen luovutukseen liittyvää omaisuuden, sopimusten ja henkilöstön vastaanottoa ja siihen liittyviä asiakirjoja on valmisteltu yhteistyössä hyvinvointialueen valmisteluorganisaation ja kunnan kanssa ja ne tullaan käsittelemään aluehallituksessa 6.9.2022 ja aluevaltuustossa 21.9.2022.

Yhteistyötoimikunnan kokouksessa asia käsitellään työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaisessa menettelyssä.

Henkilöstöjärjestöillä on oikeus antaa kokouksessa kirjalliset kannanottonsa asiasta.

Oheismateriaalina oleva henkilöstöluettelo tullaan päivittämään vastaamaan liikkeen luovutuksen ajankohtaa. Siirtosuunnitelma on liitteenä.

Ehdotus

Yhteistyötoimikunnalla ei ole huomautettavaa asian suhteen.

Yhteistyötoimikunta toteaa, että työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukainen yhteistoimintavelvoite on tällä käsittelyllä toteutettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Kunta on käsitellyt YT-lain mukaisesti henkilöstön edustajien kanssa henkilöstön siirtymistä hyvinvointialuaeiden palvelukseen 1.1.2023. Yhteistyötoimikunnalla ei ole ollut huomauttamista asiassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Laura Alikeskikylä

Tiedoksi

Hallintojohtaja, Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.